ส่วนพัสดุศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  ส่วนพัสดุไดัรับความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน ณ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยนเรศวร   ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง การศึกษาดูงานเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง

Facebook Comments

Check Also

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ SWOT Analysis แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 29 มิถุน …

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนพัสดุเข้าร่ …

ปลูกฝังค่านิยมสุจริตและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในองค์กร

ส่วนพัสดุร่วมกิ …

ขับเคลื่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics Ranking)

ประชุมคณะกรรมกา …

กิจกรรมดีๆ จากสตง. หลักสูตร “การรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับสตง.”

วันที่ 21 กุมภา …