จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   ถึงขั้นตอนได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ปรับลดจำนวนวันลงเพื่อประสิทธิภาพ เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2562

จำนวนวันปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   เปรียบเทียบตั้งแต่ขั้นตอนได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  – ผู้มีอำนาจอนุมัติและขั้นตอนแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามสัญญา

 

Facebook Comments

Check Also

ส่งมอบครอบครัวช้าง

ร้าน ช.การช้าง …

บริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งมอบรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริษัท โกลบอล ค …

หจก.โปรแล็มแพ็กบริจาคอุปกรณ์ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมมูลค่า 183,500.00 บาท

มหาวิทยาลัยวลัย …

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติกา …

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบกระทรวงก …