หนังสือเวียน ขออนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายฯ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือเวียน ที่ นร 0505/ว 30 ลงวันที่ 18 มกราคม 2562
เรื่อง : ขออนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
——————————————————————-
ตามเอกสารแนบ  หนังสือเวียนที่ นร 0505/ว 30

Facebook Comments

Check Also

หนังสือเวียนเรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบ e-GP

หนังสือเวียนที่ …

หนังสือเวียนเรื่อง ความผิดทางละเมิดที่ไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลัง

หนังสือเวียนที่ …

การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การกำหนดรูปแบบห …

ขอส่งกฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอส่งกฎหมายใหม่ …

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือเวียนที่ …