หนังสือเวียน การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561

หนังสือเวียน ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว36  ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
เรื่อง : การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
————————————————-
ตามเอกสารแนบ  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว36

Facebook Comments

Check Also

หนังสือเวียนเรื่อง การติดต่อราชการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนังสือเวียน  ท …

หนังสือเวียนเรื่อง  ข้อหารือการคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วน

หนังสือเวียน  ท …

หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

หนังสือเวียน กร …

หนังสือเวียน เรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือเวียน กร …

หนังสือเวียนเรื่อง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบ e-GP

หนังสือเวียนที่ …