บริษัท ที อี คิว จำกัด บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

Facebook Comments Box

Check Also

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่วนพัสดุจัดกิจ …

ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานฯ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างการซื้อ/จ้าง โดยวิธี e-bidding และวิธีคัดเลือก

ตามที่คณะกรรมกา …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง มาตรการในการกำกับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในงานก่อสร้าง

รายละเอียดตามไฟ …

คำอธิบายรหัสที่ตั้งอาคาร/ห้อง

File :   คำอธิบ …

ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ หลักสูตร “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง”

           ตามท …