แจ้งข่าวชาวพัสดุ

ติดต่อส่วนพัสดุได้ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ อาคาร D ชั้น 9  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  (ย้ายสำนักงานชั่วคราว)