BANNER

กำหนดการส่งใบขอซื้อขอจ้าง(PR) ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2559 หมวด 3 ข้อ 17  ความว่า
“ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น   กรณีที่มีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายให้ตั้งค้างจ่ายไว้และให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป    ในกรณีที่มีภาระผูกพันโดยการทำข้อตกลง สัญญา  ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างหรือการเปิด 
L/C   หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณที่มีการผูกพันให้กันเงินไว้จ่ายได้      แต่ไม่เกินวงเงินที่มีภาระผูกพันนั้นและให้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ในปีนั้น     สำหรับค่าใช้จ่ายที่ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายตามจำนวนที่ต้องจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ” 
        จากข้อบังคับฯ ดังกล่าว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกันงบประมาณเหลื่อมปีน้อยที่สุด  ส่วนพัสดุขอแจ้งกำหนดการนำส่งเอกสารใบขอซื้อขอจ้าง (PR) ถึงส่วนพัสดุ ดังนี้
    • วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000  บาท)  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
    • วิธี e-bidding (วงเงินงบประมาณ 500,001-10,000,000 บาท)  ภายในวันที่   1 สิงหาคม 2565
    • วิธี e-bidding (วงเงินงบประมาณมากกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป)  ภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565
    • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (พ.7-1)  ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565

อนึ่ง กรณีงบแผ่นดินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เฉพาะ 7 หน่วยงาน)  สามารถนำส่งใบขอซื้อขอจ้าง (PR) แบบ Manual ได้ตลอดจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือดำเนินการตามกำหนดการที่ส่วนพัสดุได้แจ้งเวียน ตามหนังสือที่ อว 75 04 06 01/1612    ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายละเอียดตามหนังสือที่ อว  75 04 06 01/1716/2565   ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565