BANNER

ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำแบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ ตามหนังสือ ว 78

             ด้วยกรมบัญชีกลางมีหนังสือที่กค (กวจ) 0405.2/78  ลงวันที่ 31 มกราคม 2565   ถึงหน่วยงานของรัฐ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563       ส่วนพัสดุได้ดำเนินการปรับปรุงแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  แบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ จำนวน 14 แบบ    คำรับรองการตรวจสอบผู้ประกอบการ SMEs และสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย(MIT) จำนวน 1 แบบ  และข้อพึงระวังในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  โดยทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบแล้ว นั้น 
             เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและการจัดทำเอกสารประกอบใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดจำนวนการส่งเรื่องคืนหน่วยงานเพื่อแก้ไขเอกสาร  ส่วนพัสดุจึงขอเชิญผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทุกหน่วยงาน ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำแบบเอกสารฯ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว78 ดังกล่าว     ในวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 4  ชั้น 2  อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   และระบบ ZOOM สำหรับ 3 หน่วยงาน ได้แก่  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ  ศูนย์วิทยบริการสุราษฎร์ธานี และงานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมภายในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 

        เอกสารบรรยาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาววลีรัตน์ กองสวัสดิ์ โทร.73737

อว 75 04 06 01/1800/2565   ลงวันที่  14 มิถุนายน 2565