ลงนามรับรอง

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565   ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วน จำนวน 56 คน เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

นายปิยวัชน์ คงอินทร์  หัวหน้าส่วนพัสดุลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานกับผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.มงคล ธีระนานนท์) เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานให้สำเร็จลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมาย  ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์