มอบของที่ระลึก

ขอบคุณของที่ระลึกจากหน่วยตรวจสอบภายใน

เมื่อวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566   หน่วยตรวจสอบภายในมอบของที่ระลึกแก่หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ และหัวหน้างานจัดหาพัสดุ

โดยในวันดังกล่าว นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพร้อมด้วยทีมงาน เดินทางมายังส่วนพัสดุ เพื่อมอบของที่ระลึกแก่ นางอารี บริพันธ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ   และนางสุภาวดี โชติอัคคี หัวหน้างานจัดหาพัสดุ  เนื่องในโอกาสที่หัวหน้างานทั้ง 2  งาน  เข้าร่วมไลน์กลุ่มให้คำปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน ทำให้การปฏิบัติงานร่วมกันดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

มอบของที่ระลึก
มอบของที่ระลึก