Home / กิจกรรมพัสดุ / ต้อนรับ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ต้อนรับ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ต้อนรับ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณเนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

Facebook Comments

Check Also

ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง

ส่วนพัสดุร่วมทำบุญ ด้วยยอดเงิน 4,560.00 บาท Facebook Comments

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดอันดับเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” 

24 กันยายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดอันดับเว็บไซต์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ติดอันดับ 1 ใน 5 ภายในอนาคต   Facebook Comments

กิจกรรม “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU”

คณะทำงาน Green Dps. เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU”  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 Facebook Comments

กิจกรรม Kick off “Walailak Go Green”

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562  ส่วนพัสดุร่วมกิจกรรม Kick off “Walailak Go Green” Facebook Comments

ส่วนพัสดุร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562  ส่วนพัสดุร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีประจำปี2562   Facebook Comments