Home / กิจกรรม 5ส Happy / รับการตรวจ 5ส จากคณะกรรมการกลาง

รับการตรวจ 5ส จากคณะกรรมการกลาง

Facebook Comments

Check Also

รับโล่ ระดับดีเยี่ยม 5ส ประจำปี 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562  ส่วนพัสดุรับโล่รางวัล 5ส ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2562 Facebook Comments

ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 5 คะแนน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้มีการประชุมแจ้งผลการตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 ————————————– ส่วนพัสดุได้รับผลการตรวจ  5 คะแนน …

แกนนำพัสดุ ศึกษาดูงาน 5ส ประจำปี 2562

แกนนำส่วนพัสดุ ร่วมกับแกนนำจากหน่วยงานต่างๆ ศึกษาดูงาน 5ส ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)  ระหว่างวันที่ 8-10 …

ส่วนพัสดุ รับการตรวจประเมิน 5ส รอบปลายปี จากคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัย

Facebook Comments

ส่วนพัสดุจัดอบรม 5ส พื้นฐาน

ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ส่วนพัสดุจัดกิจกรรม 5ส พื้นฐานเพื่อปูพื้นฐานให้พนักงานทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับ 5ส แบบมืออาชีพ Facebook Comments