Self Audit ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

พัสดุตรวจ Self Audit  ครั้งที่ 2     โดยคณะกรรมการ 5ส ส่วนพัสดุ  วันที่ 15 กรกฏาคม 2563
ครืกครื้น สนุก เสมือนรับการตรวจจากคณะกรรมการกลางมหาวิทยาลัย