แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักซ้อมความเข้าใจก่อนสิ้นปีงบประมาณร่วมกับส่วนการเงินและบัญชี

หัวหน้าส่วนพัสดุ หัวหน้างานจัดหาและตัวแทนงานจัดหา  ได้รับเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนการเงินและบัญชี  ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนสิ้นปีงบประมาณ เกี่ยวกับการรับ การเบิกจ่าย การใช้งบประมาณ การจัดทำรายงานในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ให้กับทุกหน่วยงานผ่านระบบ ZOOM

โดยให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ด้านเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ประกาศ อาทิ การจัดทำรายงาน การตรวจรับพัสดุ  การแนบเอกสารใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้  เป็นต้น