Bannner แผน

แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

  • งบที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จำนวน 322 รายการ
  • งบรายได้และวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย จำนวน 142 รายการ
    รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  DOWNLOAD