ซ้อมอพยพหนีไฟ

เตรียมพร้อมซักซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 24 มีนาคม 2566  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมพร้อมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ  ซักซ้อมการอพยพหนีไฟเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

ประมวลภาพ