แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (ระยะที่ 5) ว128

หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0433.4/ว128  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566
เรื่อง :  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) (ระยะที่ 5)
—————————————————————–
ด้วยมีการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่า มีการรั่วไหลของข้อมูลที่จัดเก็บไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประกอบกับระบบ e-GP  มีปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง กรมบัญชีกลางจึงดำเนินการปรับปรุงระบบ e-GP และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP  ดังหนังสือที่แนบจำนวน 2 แผ่น พร้อม QR Code คู่มือประกอบการปฏิบัติงานในระบบ e-Gp  สำหรับหน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ

Download  หนังสือที่ กค 0433.4/ว128