แนะนำการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset” 

งานคลัง ส่วนพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  แนะนำการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ “DpsAsset”  การใช้เทคโนโลยีบนมือถือ (Android Mobile) แทนการตรวจนับด้วยระบบมือ (Manual)  เพิ่มเติม  แก่  3 หน่วยงานได้แก่่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา