Home / งานคลังพัสดุ / QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ DpsAsset

QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ DpsAsset

QR Code โปรแกรมการตรวจนับพัสดุด้วยระบบ  DpsAsset

Facebook Comments

Check Also

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจนับพัสดุ  — รายละเอียดตาม LINK :คู่มือการใช้งานระบบตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี Facebook Comments

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงาน

ส่วนพัสดุขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งพนักงานโดยใช้แบบที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้ กรณีที่เป็นพนักงานปัจจุบันให้ตรวจสอบพัสดุที่ครอบครองและส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลพัสดุประจำหน่วยงาน รวบรวมส่งให้ส่วนพัสดุภายในวันที่ 30  กันยายน  2562 กรณีพนักงานใหม่เข้าปฏิบัติงานขอให้แจ้งพนักงานใหม่ตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรด้วยและกรุณาส่งข้อมูลกลับส่วนพัสดุภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการจัดสรรพัสดุประจำตำแหน่ง หนังสือเวียน…บันทึกข้อความขอความร่วมมือตรวจสอบรายการพัสดุประจำตำแหน่ง (File .word)..แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน (File .pdf)….แบบตรวจสอบรายการพัสดุประจำตัวพนักงาน …

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี

รหัสอาคาร ห้อง สำหรับโปรแกรมตรวจสอบพัสดุประจำปี   File : รหัสอาคาร ห้อง สำหรับการตรวจนับพัสดุ Facebook Comments

Application ระบบตรวจนับพัสดุ

Application ระบบตรวจนับพัสดุ Facebook Comments

วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Dps.Asset

วิธีติดตั้งระบบตรวจนับพัสดุ  หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Dps.Asset เรียบร้อยแล้ว โดย..นายโอม สุขปลอด ส่วนกิจการนักศึกษา Facebook Comments