ข้อพึงระวังในการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

ข้อพึงระวังในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78   ลงวันที่ 31 มกราคม 2565   ส่วนพัสดุจึงได้จัดทำข้อพึงระวังในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อให้หน่วยงานถือเป็นแนวปฏิบัติ

DOWNLOAD : ข้อพึงระวังในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ