แบบร่าง ว78

แบบร่างขอบเขตงานฯ ปรับปรุงตามหนังสือเวียน ว78

ตามบันทึกข้อความที่ อว 75 04 06 01/3702/2564   ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564   ส่วนพัสดุเวียนแจ้งปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับการซื้อ/จ้าง เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  ต่อมาคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78  ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุเป็นไปตามหนังสือเวียน ว 78  ส่วนพัสดุจึงได้ปรับปรุงแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานนำไปใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • แบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จำนวน 14 แบบ
  • คำรับรองการตรวจสอบผู้ประกอบการ SMEs และสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (MIT)

DOWNLOAD :  เอกสาร
1. วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
2. วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ วงเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
3. วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อมาตรา 56(2)(ค) วงเงินเกิน 500,000 บาท
4. วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
5. วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างก่อสร้าง วงเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
6. วิธีเฉพาะเจาะจงจ้างงานจ้างก่อสร้างมาตรา (56)(2)(ค) วงเงินเกิน 500,000 บาท
7. วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
8. วิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างเกิน วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
9. วิธี e-bidding ซื้อ วงเงินเกิน 500,000 บาท
10. วิธี e-bidding งานจ้างก่อสร้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท
11. วิธีe-bidding งานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท
12. วิธีคัดเลือกซื้อ วงเงินเกิน 500,000 บาท
13. วิธีคัดเลือกงานจ้างก่อสร้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท
14. วิธีคัดเลือกงานจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท
15. คำรับรองการตรวจสอบผู้ประกอบการ SMEs และสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย