ประชุมติดตาม

ส่วนพัสดุร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนพัสดุ เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมกำกับดูแลและบริหารการใช้พัสดุให้มีประสิทธิภาพ   ภายใต้การบริหารงานมีงานจัดหาพัสดุทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ จึงสร้างระบบการควบคุมภายใน มีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของงานจัดหาพัสดุ และรายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน    อย่างไรก็ตาม การควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเพียงการควบคุมภายในของส่วนพัสดุเท่านั้น ไม่สามารถให้บริการแก่หน่วยงานผู้ใช้บริการได้อย่าง Real Time   ส่วนพัสดุจึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง”  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมการให้บริการแก่หน่วยงาน อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการกำกับดูแล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง  โดยความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผู้พัฒนาระบบ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566  จึงมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของทีมผู้พัฒนา  ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสารสนเทศ (นายพงศ์ธน  ฤดีอัครเสรี)  และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (นางสาวปาจรีย์ จันทวงศ์ )   โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ดร. มงคล ธีระนานนท์) เป็นประธานการประชุม   หัวหน้าส่วนพัสดุ หัวหน้างานจัดหาพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย    สำหรับความก้าวหน้าของระบบ สำเร็จแล้ว 95%   สามารถใช้งานระบบได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566    ผ่าน Line Application Thaiburi  และ WUDA Dashboard