สไลด์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ในอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (พ.7) และเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (พ 7-1)”

              ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ในอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน(พ.7) และเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน(พ.7-1) หลายหน่วยงานมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในการจัดทำรายงานผลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ ส่งผลถึงส่วนการเงินและบัญชีในการตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและเมื่อหน่วยตรวจสอบภายในมีการตรวจระบบการเงินและบัญชีและระบบการจัดซื้อจัดจ้างจะทำให้มีผลกับหน่วยงานผู้รับตรวจด้วย ทั้งนี้ส่วนพัสดุได้ประชุมร่วมกับทั้งสองหน่วยงานเพื่อหารือแนวทางแก้ไขเมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2566 ได้เผยแพร่ข้อมูลจากการประชุมโดยจัดทำเป็นหนังสือถึงทุกหน่วยงานและเผยแผร่ผ่านเว็บไซต์ส่วนพัสดุแล้ว นั้น    

             เพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานอย่างทั่วถึง  ส่วนพัสดุจึงจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีส่วนการเงินและบัญชีและหน่วยตรวจสอบภายในร่วมให้ข้อมูล เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและข้อพึงระวังจากการจัดซื้อจัดจ้าง   ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงาน หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน  วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา 08.30-12.00 น.  ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์  ชั้น 9  อาคาร C  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

QR พ.7