ขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดโรงแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่มและอุปกรณ์

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566  งานคลังพัสดุ ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขายทอดตลาดโรงแปรรูปน้ำนมพร้อมดื่มและอุปกรณ์ โดยมีคณะกรรมการจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และศูนย์สมาร์ทฟาร์ม    ในการนี้มีหน่วยงานภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูล  จำนวน 17 ราย