ประชุม

เตรียมความพร้อมจัดทำผลงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยหลัก PDCA

วันที่ 8 มิถุนายน 2566   ส่วนพัสดุประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำผลงานการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยหลัก PDCA   โดยมีนายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนพัสดุเป็นประธานการประชุม และมีนางอารี บริพันธ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ  เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จากการไปอบรมกับหน่วยงานส่วนกลางสู่เพื่อนพนักงานส่วนพัสดุ  ที่ห้องประชุมช่อประดู่ อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์