ประชุมจัดซื้อจัดจ้าง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (พ.7 และ พ.7-1)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา 08.30 – 12.00 น. ส่วนพัสดุ จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ในอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (พ.7) และเกินอำนาจหัวหน้าหน่วยงาน (พ.7-1)   ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ อาคาร C  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมี ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาท

การประชุมครั้งนี้ ส่วนพัสดุ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมเป็นทีมวิทยากรในการให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงาน ข้อพึงระวังการจัดซื้อจัดจ้างจากการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายโดยส่วนการเงินและบัญชี  และจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยตรวจสอบภายใน   การประชุมดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเข้าประชุม จำนวน 145  ท่าน  ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ เนื่องจากหัวข้อการประชุมเป็นหัวข้อที่ทุกหน่วยงานดำเนินการ   ประกอบกับได้พบปะกับ 3 หน่วยงานหลัก ที่จะมาไขข้อข้องใจให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าประชุมอย่างยิ่ง

บรรยากาศการประชุม