Previous
Next
ติดตามเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมส่วนพัสดุ
ระบบบริหารจัดการพัสดุ
ระบบให้บริการส่วนพัสดุ
ประกาศ
แผน/ข่าว/ผล
จัดซื้อจัดจ้าง
ระบบสืบค้นสัญญา
อิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมพัสดุ

ข้อคิดเห็นส่วนพัสดุ
 
เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

099-4-000-18994-0