ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานฯ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างการซื้อ/จ้าง โดยวิธี e-bidding และวิธีคัดเลือก

ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้เวียนแจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว581 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เรื่องการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า นั้น

ส่วนพัสดุได้ปรับปรุงแบบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างการซื้อ/จ้าง โดยวิธี e-bidding และวิธีคัดเลือกเพื่อเป็นไปตามหนังสือดังกล่าวแล้ว ขอให้หน่วยงานใช้แบบฉบับปรับปรุงใหม่  ตาม LINK 

Facebook Comments Box

Check Also

บริษัท ที อี คิว จำกัด บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ

Facebook Commen …

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่วนพัสดุจัดกิจ …

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง มาตรการในการกำกับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในงานก่อสร้าง

รายละเอียดตามไฟ …

คำอธิบายรหัสที่ตั้งอาคาร/ห้อง

File :   คำอธิบ …

ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ หลักสูตร “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง”

           ตามท …