ประชุมส่วนพัสดุ

ประชุมส่วนพัสดุประจำเดือนสิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565  ส่วนพัสดุประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565   โดยผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.มงคล ธีระนานนท์) เป็นประธานการประชุม
วาระการประชุม ส่วนพัสดุใช้การประชุมผ่านระบบ E-meeting  สำหรับการนำเสนอวาระ และเอกสารอ้างอิงต่างๆ  ครั้งนี้ผู้ช่วยอธิการบดีได้ให้นโยบายที่รับมาจากอธิการบดีเผยแพร่สู่พวกเราชาวพัสดุเพื่อทราบและถือปฏิบัติ