ดร.มงคล ธีระนานนท์

ประชุมหารือ หาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน

ส่วนพัสดุ หน่วยตรวจสอบภายในและส่วนการเงินและบัญชี ประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาแนวปฏิบัติงาน โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.มงคล ธีระนานนท์) เป็นประธาน  ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

  • การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างของหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ สำหรับวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
  • การส่งต่อเอกสารระหว่างหน่วยงาน

ส่วนพัสดุจะนำผลการประชุมและแนวปฏิบัติ จัดการอบรมให้กับหน่วยงานต่อไป