ITA พัสดุ

เตรียมความพร้อม ITA ส่วนพัสดุ

ตามคำสั่งที่ 364/2566  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยส่วนพัสดุเป็นคณะกรรมการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ด้านการพัสดุ  (O19-O22)   ประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.มงคล  ธีระนานนท์)  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนพัสดุและหัวหน้างานทุกงานดำรงตำแหน่งกรรมการ  และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดำรงตำแหน่งเลขานุการ

ในการนี้ ส่วนพัสดุได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อย จึงได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน (นางปรีดา โชติช่วง) ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการอำนวยการตามคำสั่งดังกล่าว  ประชุมร่วมกับคณะกรรมการส่วนพัสดุ เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล

ประมวลภาพ