ลปรร.

ส่วนพัสดุร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567   ส่วนพัสดุนำโดย นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนพัสดุและทีมงาน  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักวิชาสถาปัตยกรรม ส่วนการเงินและบัญชี และส่วนพัสดุ โดยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง