6 มีนาคม 2562 ชี้แจงแนวปฏิบัติการส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเบิกจ่ายเงินและการบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ส่วนพัสดุชี้แจงแนวปฏิบัติการส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเบิกจ่ายเงินและการบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน แก่หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง 8 หน่วยงาน

Facebook Comments

Check Also

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ SWOT Analysis แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 29 มิถุน …

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส่วนพัสดุเข้าร่ …

ปลูกฝังค่านิยมสุจริตและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในองค์กร

ส่วนพัสดุร่วมกิ …

ขับเคลื่อนการจัดอันดับคุณภาพเว็บไซต์ (Webometrics Ranking)

ประชุมคณะกรรมกา …

กิจกรรมดีๆ จากสตง. หลักสูตร “การรู้รักษ์เงินแผ่นดินกับสตง.”

วันที่ 21 กุมภา …