banner

กำหนดส่งเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) มายังส่วนพัสดุก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2566

                   ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนพัสดุ ที่จะให้บริการแก่ทุกหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนโดยกันงบประมาณค้างจ่ายน้อยที่สุด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560
“ข้อ 17  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีและเงินยืมคาบเกี่ยวปีงบประมาณให้เบิกจ่ายในปี   งบประมาณถัดไป โดยการอนุมัติของอธิการบดีแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”  

                   เนื่องจากการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนพัสดุแต่ละวิธีจัดซื้อจัดจ้างมีระยะเวลาแตกต่างกัน  ประกอบกับก่อนสิ้นปีงบประมาณงานจัดหาพัสดุต้องตรวจสอบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกันงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปีให้กับทุกหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อสามารถให้บริการได้ทันการใช้พัสดุจึงขอแจ้งกำหนดการรับเอกสารเรื่องขอซื้อขอจ้าง (PR) จากหน่วยงาน ดังนี้

                   เรื่องขอซื้อขอจ้าง                                                                                              กำหนดส่งเอกสารถึงส่วนพัสดุ 
                   1. วิธีเฉพาะเจาะจง   วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท                                             ภายในวันที่ 8 กันยายน 2566
                   2. วิธีเฉพาะเจาะจง   วงเงิน 500,000 บาทขึ้นไป                                              ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
                   3. วิธี e-bidding      วงเงิน 500,000 บาทขึ้นไป                                               ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2566
                   4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ พ.7/พ.7-1         ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566
                  อนึ่ง กรณีรายการขอซื้อขอจ้างที่ส่วนพัสดุอยู่ระหว่างประสานส่งคืนหน่วยงานเพื่อแก้ไข ขอให้ท่านเร่งดำเนินการและส่งกลับมายังส่วนพัสดุเพื่อมิให้ตกค้างการกันงบประมาณเหลื่อมปี ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งหน่วยงานทราบต่อไป