Self Audit  ครั้งที่ 1 

พัสดุตรวจ Self Audit  ครั้งที่ 2     โดยคณะกรรมการ 5ส ส่วนพัสดุ  วันที่ 24 มีนาคม 2563
จริงจัง ตรวจละเอียดเข้มข้น เตรียมรับการตรวจจากคณะกรรมการกลาง