งานคลังพัสดุ

ติดต่อรักษาการแทนหัวหน้างานคลังพัสดุ   นางสาววรรณา มัคราช  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7567-3779  หมายเลขภายใน 73779

แจ้งข่าวงานคลังพัสดุ

ติดต่อเจ้าหน้าที่งานคลังพัสดุ

นางสาววรรณา มัคราช : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  73779
1. งานซ่อมแซมพัสดุ
2. งานซื้อ/จ้างซ่อมแซมพัสดุ
3. งานรับคืนพัสดุ
4. งานวางแผนและจัดซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง
5. งานหัวหน้างานคลังพัสดุ 

นางสายทิพย์ คงทน : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  77024
1. งานทะเบียนทรัพย์สิน
2. งานกำหนดรหัส Activity Type และรหัส Asset ในระบบ SAP
3. งานรับบริจาคพัสดุ 

นางวิภาพร  พลหาญ : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  73780
1. งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
2. งานควบคุมทรัพย์สินก่อนสิ้นสุดระยะรับประกัน 
3. งานบันทึกประวัติทรัพย์สินในระบบ SAP (กรณีปรับปรุงข้อมูลจากการตรวจสอบพัสดุประจำปี) 

นายฐิติวุฒิ  ชูระมาน : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  77025
1. งานจำหน่ายพัสดุ 
2. งานบันทึกประวัติทรัพย์สินในระบบ SAP
3. งานควบคุมคลังพัสดุและการเบิกจ่ายพัสดุประจำตำแหน่ง 

นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  73723
1. งานควบคุมทรัพย์สินตามทะเบียน
2. งานจัดทำทะเบียนใบเบิกทรัพย์สินของหน่วยงานแยกตามผู้ดูแลพัสดุประจำเดือน
3. งานตรวจสอบภาระผูกพันกรณีผู้ดูแลพัสดุประจำหน่วยงานลาออก เกษียณ ย้ายหน่วยงาน และเสียชีวิต
4. งานบันทึกประวัติทรัพย์สินในระบบ SAP (กรณีปรับปรุงข้อมูลจากการตรวจสอบพัสดุประจำปี)

นางสาวปิยรัตน์ ทินกร : หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  73722
1. งานสำเนาสัญญา
2. งานบันทึกประวัติทรัพย์สินในระบบ SAP