ประชาสัมพันธ์พัสดุ

โครงการอบรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)ฯ การจัดทำราคากลาง

Post Views: 652 การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดค […]

โครงการอบรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)ฯ การจัดทำราคากลาง Read More »

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Post Views: 3,402 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Read More »

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Post Views: 5,455 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Read More »