Previous slide
Next slide

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567

ข้อ O14  : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
  – ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  – แบบฟอร์ม ITA-O14 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ข้อ O15  : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 – ประกาศร่างโครงการ
 – ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 – ประกาศราคากลาง
 – ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 – ประกาศขาย จำหน่ายพัสดุ 
ข้อ O16  : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 – ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
 – แบบฟอร์ม ITA-O16 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ข้อ O17  : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
 – แบบฟอร์ม ITA-O17 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

banner
ภาพประกอบข่าว
งานจัดหา

กำหนดส่งเรื่องขอซื้อขอจ้างงบลงทุน-รัฐ

Post Views: 189 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2567  ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการ ดังนี้ บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2566   หน่วย

Read More »
banner
ประชาสัมพันธ์พัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567

Post Views: 236 Download >>  แผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (งบรายได้และงบวิสาหกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2567.  สำหรับแผนจัดซื้อจัดจ้างงบรัฐ  รอพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

Read More »

ช่องทางการติดต่อ