Previous slide
Next slide

แจ้งข่าวชาวพัสดุ

ภาพประกอบเรื่อง
งานจัดหา

สัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

Post Views: 189 ขอเชิญหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ ร่วมรับฟังการสัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค  จั

Read More »
ภาพประกอบเรื่อง
งานจัดหา

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว41

Post Views: 414 คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางสาวธันยพร คงเพชร  จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจั

Read More »
BANNER
งานจัดหา

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงปม. 2567 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว41

Post Views: 16,684 กรมบัญชีกลางมีหนังสือด่วนที่สุด  ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว41  ลงวันที่ 24 มกราคม 2567 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 สาระสำ

Read More »

Read More >>

ช่องทางการติดต่อ