Previous slide
Next slide

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567

ข้อ O14  : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
  – ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  – แบบฟอร์ม ITA-O14 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ข้อ O15  : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 – ประกาศร่างโครงการ
 – ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 – ประกาศราคากลาง
 – ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 – ประกาศขาย จำหน่ายพัสดุ 
ข้อ O16  : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 – ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
 – แบบฟอร์ม ITA-O16 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ข้อ O17  : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
 – แบบฟอร์ม ITA-O17 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

banner
เชิญประชุม
งานคลังพัสดุ

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566

Post Views: 3,261                     ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    ข้อ 213 ที่กำหนดไว้ว่า   “ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให

Read More »
sllide
งานจัดหา

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS

Post Views: 440 ส่วนพัสดุจัดทำโครงการพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง   โดยได้รับความร่วมมือการพัฒนาระบบจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงาน สามารถติดตามความก้าวหน้าของเ

Read More »
ขอเชิญประชุม
งานจัดหา

ขอเชิญประชุม : แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว๑๕๙

Post Views: 3,755                    ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค(กวจ) 0405.4/ว159      เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละ

Read More »

ช่องทางการติดต่อ