Previous slide
Next slide

แจ้งข่าวชาวพัสดุ

เชิญประชุม
งานคลังพัสดุ

ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566

Post Views: 3,279                     ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560    ข้อ 213 ที่กำหนดไว้ว่า   “ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให

Read More »
sllide
งานจัดหา

ส่วนพัสดุ พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Application Line และระบบ WU HRMS

Post Views: 469 ส่วนพัสดุจัดทำโครงการพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง   โดยได้รับความร่วมมือการพัฒนาระบบจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล   เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงาน สามารถติดตามความก้าวหน้าของเ

Read More »
ขอเชิญประชุม
งานจัดหา

ขอเชิญประชุม : แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว๑๕๙

Post Views: 3,809                    ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง มีหนังสือที่ กค(กวจ) 0405.4/ว159      เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแบบร่างรายละ

Read More »

Read More >>

ช่องทางการติดต่อ