Previous slide
Next slide

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567

ข้อ O14  : รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
  – ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  – แบบฟอร์ม ITA-O14 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ข้อ O15  : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 – ประกาศร่างโครงการ
 – ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 – ประกาศราคากลาง
 – ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 – ประกาศขาย จำหน่ายพัสดุ 
ข้อ O16  : ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 – ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
 – แบบฟอร์ม ITA-O16 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
ข้อ O17  : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
 – แบบฟอร์ม ITA-O17 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

banner
ภาพประกอบเรื่อง
งานจัดหา

สัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

Post Views: 81 ขอเชิญหน่วยงานได้รับมอบอำนาจ ร่วมรับฟังการสัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค  จัด

Read More »
ภาพประกอบเรื่อง
งานจัดหา

คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว41

Post Views: 243 คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางสาวธันยพร คงเพชร  จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจั

Read More »
BANNER
งานจัดหา

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงปม. 2567 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว41

Post Views: 11,150 กรมบัญชีกลางมีหนังสือด่วนที่สุด  ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว41  ลงวันที่ 24 มกราคม 2567 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 สาระสำ

Read More »

ช่องทางการติดต่อ