Previous
Next
โปรแกรมส่วนพัสดุ
ระบบบริหารจัดการพัสดุ
ระบบให้บริการส่วนพัสดุ
ประกาศ
แผน/ข่าว/ผล
จัดซื้อจัดจ้าง
ระบบสืบค้นสัญญา
อิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมพัสดุ

ทุกคำแนะนำ

ของท่าน

คือการพัฒนา

ของเรา

ข้อคิดเห็นส่วนพัสดุ
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

099-4-000-18994-0